Việt Nam nhập hơn 4,1 tỉ USD sắt thép trong 5 tháng