Đường lối

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN

Đoàn kết thành tập thể thống nhất, nâng cao thương hiệu SUNSCO lên tầm tiêu chuẩn Quốc tế.

2. Ý THỨC CHUNG VỀ GIÁ THÀNH

Đoàn kết thành tập thể thống nhất, cùng vượt qua cuộc cạnh tranh giá cả mang tính Quốc tế.

3. TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT (LƯƠNG TRI)

Đi trước các công ty khác trong việc tuân thủ và thực hiện quy định pháp luật.

4. CHỈNH ĐỐN TRANG BỊ MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC

Nâng cao trình độ nhân viên thông qua việc đào tạo, thực hiện 5S – Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng, không sự cố không tai nạn.

5. TINH THẦN CÔNG BẰNG LIÊM CHÍNH TRUNG THÀNH

Công ty tự hào vì toàn thể nhân viên SUNSCO làm việc với phương châm tinh thần Công Bằng・Liêm Chính・Trung Thành